Bethel Tempel Nijmegen
Schependomlaan 85
6543 XV  Nijmegen

Bankrekeningnummer
NL66 RABO 0117 1046 39

Hieronder vindt u de ANBI-gegevens:

Onze gemeente draagt de naam Pinkstergemeente Bethel Tempel Nijmegen en is gevestigd aan de Schependomlaan 85 te Nijmegen. Op dit adres vinden ook de samenkomsten plaats.

Het bezoekadres is:
Schependomlaan 85
6543 XV Nijmegen
Wij zijn ook te bereiken via e-mailadres info@betheltempel.nl
of via telefoonnummer 06 – 18 25 85 82.

De Bethel Tempel is gesticht voor onbepaalde tijd.

Inschrijving Kamer van Koophandel
De Bethel Tempel is een zelfstandige gemeente.

De Bethel Tempel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53109988.
en is bij de Belastingdienst bekend onder fiscaal nummer 8507 50 805.

Bestuur en beloningsbeleid
Het huidige bestuur van de gemeente Bethel Tempel kent drie leden.

Er is een vaste voorzitter.

De financiële zaken worden onder verantwoordelijkheid van de penningmeester en een controller behartigd.

De bestuurders genieten géén beloning. De gemeente heeft als enige de voorganger in dienst. Externe predikers ontvangen een spreekvergoeding.

Doelomschrijving en visie
De Bethel Tempel is een kerkgenootschap. Zij erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en aanvaardt derhalve de gehele Bijbel als grondslag voor haar functioneren.

De Bethel Tempel stelt zich ten doel:

  • de verering van God door haar leden;
  • de verkondiging en verbreiding van de leer van onze Here Jezus Christus onder leiding van de Heilige Geest;
  • het voldoen aan de zendingsopdracht van Jezus.

De Bethel Tempel heeft geen winstoogmerk en dient voor 100% het algemeen maatschappelijk belang.

Op grond van Artikel 35 van ons Reglement zal het eventueel batig saldo ingeval van opheffing van de gemeente Bethel Tempel worden uitgekeerd aan een of meer rechtspersonen of gemeenschappen, die een doel beogen gelijk of nagenoeg gelijk aan dat van de Bethel Tempel, welke door de algemene gemeentevergadering worden aangewezen op voordracht van het kerkbestuur.

Hoofdlijnen van ons beleidsplan
De Bethel Tempel tracht haar doel te bereiken door het houden van godsdienstige samenkomsten ter ere van God, het prediken van het evangelie en het geven van onderwijs.

Nagenoeg wekelijks worden daartoe evangelisatiediensten, bijbelstudies en bidstonden, zondagsschool- en jongerendiensten gehouden. Deze samenkomsten worden gehouden in de Petruskerk aan de Schependomlaan 85 te Nijmegen.

Tevens verleent de Bethel Tempel diaconale en pastorale zorg en verricht zonodig overige werkzaamheden op sociaal en opvoedkundig gebied.

Een andere belangrijke pijler van haar activiteiten is het verrichten en ondersteunen van zending.
Reeds vele jaren worden zendingsprojecten ondersteund in:

  • Indonesië (lokale christelijke gemeenten),
  • Roemenië (o.a. wees- en weduwenhuizen, een christelijke school en een lokale christelijke gemeente) en
  • Hulp aan mensen in nood.

Bethel Tempel verwerft al haar benodigde financiën uitsluitend uit collecten en giften ontvangen van haar leden. Haar vermogen wordt volledig aangewend voor de realisatie van de hier geschetste activiteiten en wordt beheerd door haar interne Financiële Commissie.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
De in 2021 uitgeoefende activiteiten spreken voor zich. Daartoe wordt verwezen naar de vorige paragraaf.

Financiële verantwoording

Pinkstergemeente Bethel Tempel Nijmegen

Staat van baten en lasten over het jaar 20222022
───────

Baten
Bijdragen van leden en collectes 21.855
Giften 400
Externe giften 5.500
Tienden15.164
───────
42.919

Lasten
Huisvestingskosten4.494
Externe sprekers, ondersteuning en training300
Vergoeding voorganger 21.000
Zending, evangelisatie en diaconie 1.808
Instrumenten3.838
Overige kosten 2.575
(jeugd-, kinderwerk, vieringen, geluid en worshipteam, keuken- en schoonmaakdienst, drukwerk etc.)
───────
34.015
═══════
Overschot8.904

Toelichting overschot
Het overschot op de staat van baten en lasten over het jaar 2022 van € 8.904 is bestemd voor de investeringen voor geluid en worshipteam en jeugd-, kinderwerk.

Pinkstergemeente Bethel Tempel Nijmegen

Overzicht voorgenomen bestedingen 20232023
───────

Huisvestingskosten6.000
Zending, evangelisatie en diaconie1.500
Onkosten externe sprekers1.350
Vergoeding voorganger 21.000
Overige kosten 3.900
(jeugd-, kinderwerk, vieringen, geluid en worshipteam, keuken- en schoonmaakdienst, drukwerk etc.)
───────
33.750
═══════

Toelichting voorgenomen bestedingen 2023
De huisvestingskosten zijn gebaseerd op de te verwachten vaste uitgaven voor huurkosten, gas, water, electra en verzekeringen.
De kosten voor zending, evangelisatie en diaconie zijn gebaseerd op de de kosten die de afgelopen jaren zijn besteed. De overige kosten zijn gebaseerd op de kosten die de afgelopen jaren zijn besteed.

.

Staat van baten en lasten over het jaar 20212021
───────

Baten
Bijdragen van leden en collectes 26.339
Externe giften 10.000
Overige inkomsten802
───────
37.141

Lasten
Huisvestingskosten3.245
Externe sprekers, ondersteuning en training525
Vergoeding voorganger 21.000
Zending, evangelisatie en diaconie 2.565
Overige kosten 2.197
(jeugd-, kinderwerk, vieringen, geluid en worshipteam, keuken- en schoonmaakdienst, drukwerk etc.)
───────
29.532
═══════
Overschot7.608