1. Wij geloven dat de Heilige Schrift GODS Woorden zijn, geïnspireerd door de Heilige Geest, bestaande uit 66 boeken, van Genesis tot Openbaring (2 Timotheüs 3:16; 2 Petrus 1:21).
 2. Wij geloven dat de eigenschappen van GODS Godheid in de vorm van de Drie-eenheid “GOD De Vader, GOD De Zoon en GOD De Heilige Geest” (Deuteronomium 6:4; 1 Timotheüs 2:5; 1 Johannes 5:7; Mattheüs 28:19), de Enige GOD wiens naam “De Heere Jezus Christus” is (Handelingen 2:36; 8:12; 10:48; Mattheüs 1:1; Openbaring 22:20-21; Handelingen 19:5; 1 Petrus 3:15).
 3. Wij geloven dat GOD de Schepper is van het universum en de mensheid, zoals vermeld in het boek Genesis (Genesis 1 & 2; Johannes 1:1-3; Kolossenzen 1:16; Romeinen 4:17; 1:19-20).
 4. Wij geloven dat Jezus Christus, de Zoon van GOD, geboren als mens (uit de gezalfde maagd Maria door de Heilige Geest), gekruisigd en gestorven is aan het kruis om onze zonden te dragen, begraven, herrezen en opgestaan in de hemel daarboven, en zal wederkomen in de wederkomst. (Johannes 20:31; Romeinen 1:4; 1 Johannes 4:15; Johannes 1:14; Filippenzen 2:7-8; 2 Timotheüs 3:16; Mattheüs 1:18; Jesaja 7:14; Lucas 1:35; 1 Timotheüs 1:15; Handelingen 4:1-12; 10:42-43; Romeinen 6:4; 1 Korintiërs 15:3-4; 1 Tessalonicenzen 4:15,17).
 5. Wij geloven dat de Heilige Geest GODS figuur is, met zijn goddelijke karakters van onsterfelijkheid, aanwezigheid, macht, wijsheid, heiligheid en liefde. De doop met de Heilige Geest is gezalfd en vervuld zijn met de Heilige Geest, met manifestatie van het spreken in verschillende talen aangevuld door de Heilige Geest. De doop is voor hen die zich van hun zonden bekeren en in Hem wedergeboren worden (1 Johannes 5:7; 2 Korintiërs 13:13; Hebreeën 9:14; Psalm 139:7-10; Lucas 1:35; Genesis 1:2; Job 26:13; Handelingen 2:4; 10:45-46; 19:6; Marcus 16:17; Johannes 7:38-39).
 6. Wij geloven in de waterdoop, ondergedompeld in de naam van GOD De Vader, GOD De Zoon en GOD De Heilige Geest, die de Heere Jezus Christus is. Deze doop om Jezus Christus’ wil is verplicht voor hen die gered zijn, in Hem geloven, zich bekeren en wedergeboren zijn om GODS waarheid te ondersteunen (Marcus 16:15-16; Handelingen 2:38; 8:12, 37 & 39; Mattheüs 3:15; 28:19; Marcus 1:15).
 7. Wij geloven in de redding van geest, ziel en lichaam door GODS genade en geloof in Jezus Christus. De gelovigen moeten hun verbond, heiligheid en geloof handhaven; anders wordt de redding tenietgedaan (Efeziërs 2:8-9; Romeinen 10:9-10; 1 Korintiërs 1:18; Filippenzen 2:12; Mattheüs 24:13; Hebreeën 3:12; 2 Petrus 2:20-22; 1:4-11; Judas 1:3).
 8. Wij geloven in de manifestaties van de Heilige Geest onder de volgelingen van Jezus Christus (1 Korintiërs 12:4-11; 14:26).
 9. Wij geloven in het Heilig Sacrament van de Heer – het Heilig Avondmaal, dat door ware gelovigen moet worden onderhouden (Lucas 22:19-20; 1 Korintiërs 11:23-26; Johannes 6:53-56).
 10. Wij geloven in GODS wonderbaarlijke genezing van elke ziekte door de kracht van Jezus’ kostbare bloed in ZIJN Heilige Naam (Jesaja 53:4; 1 Petrus 2:24; Handelingen 4:30; Marcus 16:18).
 11. Wij geloven dat het huwelijk door God is ingesteld. “De Schepper heeft hen man en vrouw gemaakt en gezegd: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich met zijn vrouw verenigen, en die twee zullen één vlees worden” (Mattheüs 19:4-5). Het huwelijk moet een exclusieve relatie zijn, een levenslange trouwe verbintenis tussen een man en een vrouw. Deze relatie tussen man en vrouw moet parallel lopen met de relatie tussen Christus en de Gemeente (Efeziërs 5:23-30; Marcus 10:11-12; Lucas 16:18).
 12. Wij geloven in GODS zegen voor elk kind dat geboren wordt (Lucas 2:22-27; Mattheüs 19:13-15; Marcus 10:13-16; Lucas 18:15-17).
 13. Wij geloven in één Gemeente van GOD, de gemeenschap van ware gelovigen, die heilig en volmaakt zijn en die als De Bruid van Jezus Christus, gedurende drie en een half jaar in de Grote Verdrukking apart gezet wordt; daarna getransformeerd en ten hemel opvaart bij De Tweede Komst van Jezus Christus (Johannes 17:21-23; Efeziërs 4:12-16; 1 Thessalonicenzen 5:23; 1 Petrus 5:10; 1 Thessalonicenzen 5:4; 1 Korintiërs 15:51).
 14. Wij geloven dat Jezus Christus de Bruidegom is, de Koning der koningen en de Heer der heren, Die zal komen en de hele wereld in rechtvaardigheid zal berechten, en zal regeren in het Duizendjarig Vrederijk met de Bruid, Zijn Gemeente (Handelingen 1:11; Openbaring 22:7; 1 Korintiërs 15:24-25; 1 Thessalonicenzen 4:16-17; 2 Thessalonicenzen 1:7-9; Openbaring 20:10-15; Openbaring 19:11-16; 1 Timotheüs 6:15).
 15. Wij geloven in de opstanding van de heilige mensen vóór het Duizendjarig Vrederijk en de opstanding van alle zondaars daarna; de heilige mensen zullen het eeuwige leven ontvangen, maar de zondaars zullen het eindoordeel voor de Troon van GOD ondergaan en de eindeloze straf krijgen in de vuurzee in de hel (Openbaring 20:1-15; 1 Thessalonicenzen 4:16-17).
 16. Wij geloven in de Nieuwe Wereld en sfeer, vol met De Waarheid en een eeuwig thuis voor alle volgelingen van Jezus Christus (1 Petrus 1:18-19; 2 Petrus 3:13; Openbaring 21:1-18).
 17. Wij geloven in de lof- en aanbiddingsbijeenkomsten die regelmatig moeten worden gehouden, met plechtigheid en vreugde (Handelingen 2:25; Exodus 23:25; Hebreeën 10:25; Psalmen 47:2; 100:1-5; 134:2; 150:1-5).

WHAT WE BELIEVE

 1. We believe that The Holy Scripture is GOD’s Words implemented by The Holy Spirit, consisting of 66 books, from Genesis to Revelation (2 Timothy 3:16; 2 Peter 1:21).
 2. We believe that the attributes of GOD’s Deity is in the form of Trinity “GOD The Father, GOD The Son, and GOD The Holy Spirit” (Deuteronomy 6:4; 1 Timothy 2:5; 1 John 5:7; Matthew 28:19), The One and Only GOD whose name is “The Lord Jesus Christ” (Acts 2:36; 8:12; 10:48; Matthew 1:1; Revelation 22:20-21; Acts 19:5; 1 Peter 3:15).
 3. We believe that GOD is The Creator of the universe and mankind, stated in the book of Genesis (Genesis 1 & 2; John 1:1-3; Colossians 1:16; Romans 4:17; 1:19-20).
 4. We believe that Jesus Christ, The Son of GOD, born as man (from the anointed Virgin Mary by The Holy Spirit), crucified and died on The Cross to bear our sins, buried, resurrected, and rose to The Heaven above, and will come again in The Second Coming. (John 20:31; Romans 1:4; 1 John 4:15; John 1:14; Philippians 2:7-8; 2 Timothy 3:16; Matthew 1:18; Isaiah 7:14; Luke 1:35; 1 Timothy 1:15; Acts 4:1-12; 10:42-43; Romans 6:4; 1 Corinthians 15:3-4; 1 Thessalonians 4:15,17).
 5. We believe that The Holy Spirit is GOD’s figure, having His Divine characters of Immortality, Presence, Power, Wisdom, Holy, and Love. Baptism by The Holy Spirit is anointed and filled by The Holy Spirit, with manifestation of speaking in different languages supplemented by The Holy Spirit. Baptism is for those who repent from their sins and born again in Him (1 John 5:7; 2 Corinthians 13:13; Hebrews 9:14; Psalm 139:7-10; Luke 1:35; Genesis 1:2; Job 26:13; Acts 2:4; 10:45-46; 19:6; Mark 16:17; John 7:38-39).
 6. We believe in water baptism, submerged in the name of GOD The Father, GOD The Son, and GOD The Holy Spirit, which is The Lord Jesus Christ. This baptism upon Jesus Christ’s will is mandatory for those who are saved, believe in Him, repent and born again in order to support GOD’s truth (Mark 16:15-16; Acts 2:38; 8:12, 37 & 39; Matthew 3:15; 28:19; Mark 1:15).
 7. We believe in the salvation of spirit, soul, and body by GOD’s Grace and faith in Jesus Christ. The believers must maintain their covenant, holiness, faith; otherwise, the salvation will be annulled (Ephesians 2:8-9; Romans 10:9-10; 1 Corinthians 1:18; Philippians 2:12; Matthew 24:13; Hebrews 3:12; 2 Peter 2:20-22; 1:4-11; Jude 1:3).
 8. We believe in the manifestations of The Holy Spirit among Jesus Christ’s followers (1 Corinthians 12:4-11; 14:26).
 9. We believe in The Lord’s Holy Sacrament, should be received by true believers (Luke 22:19-20; 1 Corinthians 11:23-26; John 6:53-56).
 10. We believe in GOD’s Miraculous Healing over any kind of disease by The Power of Jesus’ precious blood in HIS Holy Name (Isaiah 53:4; 1 Peter 2:24; Acts 4:30; Mark 16:18).
 11. We believe that marriage is God-ordained. “The creator made them male and female, and said, “For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh” (Matthew 19:4-5). Marriage is to be an exclusive relationship, a lifelong faithful union between a man and a woman. This relationship between a husband and wife should parallel the relationship between Christ and the Church (Ephesians 5:23-30; Mark 10:11-12; Luke 16:18).
 12. We believe in GOD’s blessing and aspiration upon the birth of every child (Luke 2:22-27; Matthew 19:13-15; Mark 10:13-16; Luke 18:15-17).
 13. We believe in The Solitary GOD’s Church, the fellowship of true believers, by which is holy and perfect as The Bride of Jesus Christ, kept aside for three and a half years in the tribulation; then transformed and lifted on The Second Coming of Jesus Christ (John 17:21-23; Ephesians 4:12-16; 1 Thessalonians 5:23; 1 Peter 5:10; 1 Thessalonians 5:4; 1 Corinthians 15:51).
 14. We believe Jesus Christ is The Groom, The King of Kings, and The Lord of Lords, who will come and arbitrate the whole world in just, and will reign in The Thousand-Year-of-Peaceful Kingdom with the Bride, HIS Church (Acts 1:11; Revelation 22:7; 1 Corinthians 15:24-25; 1 Thessalonians 4:16-17; 2 Thessalonians 1:7-9; Revelation 20:10-15; Revelation 19:11-16; 1 Timothy 6:15).
 15. We believe in the resurrection of the holy people before The Thousand-Year-of-Peaceful Kingdom and the resurrection of all sinners afterwards; the holy ones will receive the eternal life, but the sinners will face the final judgment before GOD’s Throne and get the endless punishment in the sea of fire in hell (Revelation 20:1-15; 1 Thessalonians 4:16-17).
 16. We believe in the New World and atmosphere, full with The Truth and everlasting home for all Jesus Christ’s followers (1 Peter 1:18-19; 2 Peter 3:13; Revelation 21:1-18).
 17. We believe in the praise and worship gatherings that should be conducted regularly, with solemn and joy (Acts 2:25; Exodus 23:25; Hebrews 10:25; Psalms 47:2; 100:1-5; 134:2; 150:1-5).